Ökoiskolák hálózata

forrás: Ökoiskolák hálózata

2006. december 04. 14:10

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy az tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni.

Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.Mitől lesz egy iskola ökoiskola?Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők ahol: * Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. * A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe. * Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti. * Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában * Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik * Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)Mitől innovatívak az ökoiskolák?Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg:- Pedagógiai szinten- A társas kapcsolatok szintjén- Technikai, gazdasági szinten.Pedagógiai szinten az ökoiskolák: * a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnybe részesítik az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben. * az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak * a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hagsúlyt * a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is. A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra, * hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka. * hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felelős részvételével, tárgyalások során kialakítottak * hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek: * takarékosan bánni az energiaforrásokkal * csökkenteni a hulladékok mennyiségét * az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani * megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeitHogyan épül fel az ökoiskola-hálózat?Az ökoiskola-hálózat, az OECD-ENSI nemzetközi projektjeként 1986-ban indult útjára. Azóta több mint tíz országban több száz iskola lett a hálózat tagjává. Az ökoiskola hálózat minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel.Első fázisban minden országban az ENSI helyi képviselői megkeresnek néhány olyan iskolát, mely már előzőleg tett olyan lépéseket, melyek arról tanúskodnak, hogy az iskola erősen elkötelezett a környezeti nevelés terén. Az ökoiskola-hálózat építésének első szakaszában ezekkel az iskolákkal folyik intenzív munka.A hálózatépítés első szakaszának leglényegesebb eleme, hogy az ökoiskola-hálózat alapelveit a helyi körülményekhez igazítsák, kidolgozzák azokat a módszereket, melyek az adott országban leginkább szolgálják az iskolák ökologizációját.A következő fázisban a kidolgozott alapelvek, módszerek kipróbálása és finomítása történik, tudományos kutatók és az iskolák együttműködésének eredményeként.A hálózatépítés harmadik szakaszában a kidolgozott és kipróbált alapelvek és módszerek alapján megpróbálnak egyre több iskolát bevonni az ökoiskola-hálózatba.Mitől ökoiskola egy iskola?Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állam-polgár eszményképét tartják szem előtt.Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.A Magyarországi Ökoiskola Hálózat háttereA Hálózat egy nemzetközi hálózat részeként működik. Az OECD-CERI (Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete - Oktatási Innovációs és Kutatási Központ) ENSI (Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) elnevezésű projekt ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként működik 2000 márciusa óta az Országos Közoktatási Intézet Program és Tantervfejlesztési Központjának koordinálásával, az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium szakmai illetve anyagi támogatásával.A Magyarországi Ökoiskola Hálózat működéseA Magyarországi Ökoiskola Hálózat összefogja, információkkal, továbbképzésekkel, rendezvényekkel segíti azokat az iskolákat, melyek a fenntarthatóság pedagógiai értékeit helyezik működésük középpontjába. A hálózat minden magyar közoktatási intézmény számára nyitott. Fő tevékenységeink:Országos találkozókTalálkozóinkon bemutatjuk az Ökoiskolákat érintő legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket, újításokat, és lehetőséget biztosítunk tagjaink bemutatkozására, szakmai tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.HonlapFolyamatosan frissítjük honlapunkat (www.okoiskola.hu), mely friss hírekkel, pályázati lehetőségekkel külföldi kitekintéssel, adatbázisokkal áll minden érdeklődő rendelkezésére.TovábbképzésekFolyamatosan segítjük tagjaink hazai és nemzetközi tovább-képzéseken való részvételét.KutatásokMind a gyakorlati pedagógiai munkát segítő akciókutatással, mind a fenntarthatóság pedagógiáját elméleti oldalról megalapozó pedagógiai-pszichológiai kutatásokkal segítjük tagjaink munkáját.Külföldi kapcsolatokAz Ökoiskola Hálózat tagjai számos nemzetközi rendezvényen mutatták be nagy sikerrel a magyar környezeti nevelés eredményeit, és több nemzetközi programban vesznek részt a Hálózat támogatásával.Pedagógiai segédanyagokA Hálózat segíti az ökoiskolák számára hasznos pedagógiai segédanyagok, könyvek, oktató-csomagok létrejöttét és folyamatosan tájékoztatja tagjait az újonnan megjelent segédletekről.Ökoiskola-díjA Hálózat munkatársai pályázati kiírást alkottak az Ökoiskola-díj elnyerésére. A pályázatot az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium közösen, várhatóan 2002 szeptemberében írja ki. Pályázhat minden magyarországi közoktatási intézmény, mely munkatervet készít az ökoiskola kritériumok elérése érdekében. A kritériumokat és a munkaterv vázlatát a pályázati kiírás tartalmazni fogja.A hálózat bővítése:A hálózat nyitott minden magyarországi közoktatási intézmény számára. A csatlakozáshoz nem szükséges más, mint egy az iskola igazgatója által aláírt levél, mely ismerteti az iskola tevékenységét és kifejezi csatlakozási szándékát.Koordinátor:Országos Közoktatási Intézet, Program és Tantervfejlesztési KözpontCím: 1051, Budapest Dorottya u. 8.Telefon: (36)1 318-50-74Fax: (36) 1 318-23-73E-mail: vargaa@oki.huAz ökoiskolák címjegyzéke itt olvasható>>>

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés