hatósági problémák, engedélyezés

Saját kivitelű napkollektor

2014. szept. 28. 09:47
Kérdés:

Tisztelt dr. Szimon Ildikó! Napkollektorok minősítésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A mai előírások 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeleten alapszanak, ami a megfelelőség igazolási eljárást tartalmazza, forgalmazás és felhasználás céljára. A rendeletben az építési termék az, „amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék”. Ilyen értelemben a saját készítésű is az. A gyakorlatban pályázathoz előírás, hogy legyen minősítve a rendelet szerint, de jelen esetben nem pályázathoz készített napkollektorról van szó. Ha mint készülék nem kerül forgalmazásra, de bemutatókon egy tervet, módszert saját készítésre ajánlanak (nem térítésért), kell-e a rendelet szerinti minősítés? (Mint az interneten található ingyen hozzáférhető készítési segédletek, bemutatók.) Ha kell, akkor a saját készítésre szolgáló bemutatók és tervek, szerelési utasítások alapján hogyan biztosítható-e az egyforma minőség? Tisztelettel K. András

Válasz:

Tisztelt Kérdező!
Az Ön által említett együttes rendelet már nincs hatályban. A jelenlegi, építési termékekre vonatkozó előírások a 305/2011. EU tanácsi rendeleten alapszanak, így a tárgykört szabályozó 275/2013. (VII.16.) Kormányrendelet is. 

A jelzett EU tanácsi rendelet szerint, építési termék bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét. Tehát egy terv, vagy módszer nem nevezhető építési terméknek, annak ellenére sem, hogy forgalomba hozatalnak számít az ingyenes rendelkezésre bocsátás is.
A jelzett kormányrendelet szerint, egyedi termék a nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre. Amennyiben az Ön által említett esetben – ha jól értelmezem - egy általánosan alkalmazandó módszer alapján egyedileg szükséges megtervezni és legyártani (akár saját készítésként) a napkollektort, akkor az egyedi terméknek számít.

Szintén e kormányrendelet alapján, ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék és a gyártó által önkéntesen kiadott teljesítménynyilatkozat nem áll rendelkezésre, az építési termék akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény) 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.

Az említett 41.§ alapján:

(1) Építménybe építési terméket csak az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett szabad betervezni, illetve beépíteni.
(2) Az építési termék az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülése érdekében beépítésre akkor alkalmas ha:
a) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 305/2011/EU rendelet) 4. cikkében meghatározott gyártói teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az elvárt műszaki teljesítményeknek, vagy
b) a 305/2011/EU rendelet 37. és 38. cikkeiben körülírt egyedi műszaki dokumentáció az ott leírtak szerint rendelkezésre áll és az abban foglaltak igazolják az elvárt műszaki teljesítményeknek való megfelelést, vagy
c) az építési termék megfelel a külön jogszabályban meghatározott követelménynek.
(3) Az építési termékek teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére, valamint a műszaki értékelő szervezetek kijelölésére, bejelentésére és tevékenységére a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény előírásait kell alkalmazni a 305/2011/EU rendeletben foglalt előírásokkal együtt.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

Kulcsszavak napkollektor

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés