Általános szerződési feltételek  a greenfo.hu honlapon keresztül történő eseti támogatás nyújtásához

  1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Greenfo Környezetvédelmi Hírszolgáltató Betéti Társaság  (rövid név: Greenfo BT, székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 30. 3. em. 6., cégjegyzékszáma: 01-06-417980, adószáma: 28624622-2-43, képviseli Sarkadi Péter) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk terhére pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja a greenfo.hu elnevezésű portál fenntartása és működtetése. A greenfo.hu egy olyan internetes portál, melynek elsődleges célja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközi eseményekről, hírekről történő folyamatos tájékoztatás.

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (http://www.greenfo.hu/tamogatas/), amelynek keretében biztosítja a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működését.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

  1. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona terhére pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi a Kedvezményezett számára a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezményezett jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

  1. A szerződés tárgya és tartalma

3.1 A támogatás célja

A támogatás célja,  hogy a Támogató segítséget nyújtson a Kedvezményezett által fenntartott portál működéséhez.

3.2. A támogatás mértéke

A Kedvezményezett számára bármilyen összegű támogatás lehet nyújtani.

3.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégezni: a Támogató az általános szerződési feltételeket elfogadja, és a 3.4. pontban körülírt, és a Honlapon is felkínált fizetési módok útján az adományozást megvalósítja.

3.3.2. Abban az esetben, ha a Támogató több alkalommal is támogatni szeretné a Kedvezményezettet, ezt az előző pontban rögzített folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.4. Fizetési mód

3.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.4.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás utalás útján.

3.4.3. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül is megvalósulhatnak. A bankkártya adatok a Kedvezményezetthez nem jutnak el.  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma H-N-I-1064/2013.

3.4.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

  1. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

  1. Adatkezelés

Felek rögzítik, az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezett a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl. bankkártya szám, számlaszám) nem kezel.

  1. A szerződés megszűnése

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

6.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

  1. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

  1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.
  2. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.

Utolsó módosítás: 2022. május 17.