Hirdetés

Mi folyik itt Zsombón? Az előző blog cikkek folytatásai előtt  egy kis spoiler: Lehet, hogy a  többek által a maffiaállam őrző-védő szolgálataként megnevezett és működő belügyi szervek 10 körömmel védik az ellopott Uniós pénzek haszonélvezőit, kedvezményezettjeit, és magukat az elkövetőket is?

Mi ad okot erre a gyanúra?

Nos, a birtokunkban lévő okiratok alapján a Zsombón el nem végzett munkákra kifizetett közel 40 millió Ft tárgyában büntetőeljárás indult 2024.02.29-én, mivel okirati bizonyíték volt/van arra, hogy a kivitelező BCST Kft számára azzal a hamis tartalommal készült el a Műszaki átadás-átvételi dokumentáció, hogy a tározó építése során kibányászott, kiszorult, fel nem használt altalaj az ajánlatnak megfelelően elszállításra került a munkaterületről.

Lásd a dokumentumot:

 

Ehhez képest a területen a 2022.02.10.-i, helyszíni sikeres műszaki átadás átvétel ellenére máig ott éktelenkedik a munkaterületen a kitermelt, föld és kövek inert hulladéknak minősülő, részben homokos iszap, részben rétimészkő táblák és annak különböző méretű törmeléke, vegyesen, válogatás nélkül deponálva.

A beruházó, Zsombó Nagyközség polgármestere, közérdekű adatigénylésre adott válaszából kiderült, a kivitelezés teljes összegét kifizette, így a jogellenesen máig az egykori  munkaterületen deponált inert,  17 05 04 föld és kövek hulladék elszállítását is. A projektet, ami 100% uniós forrásból került finanszírozásra, sikeresen elszámolta a “leleményes” Polgármester.

Így a bizonyítékok gyanánt rendelkezésre áll:

  1. A hamis  okirat, amiben leigazolták a munka teljes körű elvégzését
  2. Rendelkezésre áll a kifizetésre vonatkozó közokirat
  3. Rendelkezésre áll az el nem szállított inert hulladék depóniákban, közel 20 ezer tonna föld és kövek  földhulladék, mint tárgyi bizonyíték
A birtokunkban lévő nyomozati iratok alapján 2024. február 29-én a Zsombói tározó kapcsán eljárás indult a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőrkapitányságon ami nyomozást rendelt el. A nyomozást  végző rendőrhatóság, tanúmeghallgatások és a valóság megismerésének igénye nélkül, rapid módon lezárta, azzal, hogy nem kelti bűncselekmény gyanúját a 100 %-ban Uniós forrásból finanszírozott, a tározó építéséből ellopott, azaz el nem végzett munkára hamis teljesítés igazolásokkal kifizetett 40 millió Ft elsíbolása.
“- mivel a bűncselekmény gyanúja hiányzik-”    …az anyját, mintha már ez lenne a törvényes rend?
 Néhány eljárási csavar után a lezáró határozattal szembeni panaszt követően a Járási Ügyészség csoportvezető ügyésze, “hivatalból eljárva hatályon kívül helyezte” azt az alábbi indoklással:

“A panaszban foglaltakat érdemben megvizsgálva megállapítottam, hogy az abban részletezett érvek helytállóak.
Amennyiben ugyanis igazolható az, hogy az önkormányzat részéről eljárt személy(ek) valótlan teljesítésigazolás alapján ténylegesen el nem végzett tereprendezési munkák (sic!) után fizettek összesen 31 228 200 Ft+ÁFA díjazást  a kivitelezőnek, úgy ez alkalmas a Btk. 345 §.-ába ütköző hamis magánokirat felhasználásának vétsége és a Btk. 376.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő és büntetendő jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megállapítására. A jelen adatok alapján ezeknek a bűncselekményeknek a gyanúja nem zárható ki és csak nyomozás lefolytatásával tisztázható, hogy ténylegesen megvalósultak-e, vagy sem, s ha igen akkor kit/kiket terhel a büntetőjogi felelősség.”

(a feljelentésben valójában nem a tereprendezés és rekultiváció elmaradása, hanem  nyertes árajánlatban külön soron is szereplő, hulladékföld elszállításának elmaradása szerepelt, ezt nyomatékosan újra megerősítette a feljelentéskiegészítés.)
 
A valótlan tartalmú nyilatkozatok nyilvánosak mint közérdekű adatok, így ez is:

Azaz  a felettes ügyész – a nyilvánvalóan törvénysértő- megszüntető határozatot a feljelentés elutasításáról, hatályon kívül helyezte és  fenti  indoklással visszaadta magának a törvénysértő határozatot hozó előadónak, hogy saját selejt munkáját lelkesen korrigálja. A várható eredményt több ok miatt lehet előre jelezni.

A rajtakapott férj esete juthat eszünkbe:
Drágám, most te kinek hiszel? Nekem vagy inkább a saját szemednek?

Mit léphet  a nyomozással hivatalból foglalkozó előadó?

2024.07.01-én  sor került az “egyéb érdekelt” tanúkénti meghallgatására:

Kiderült, hogy az elmúlt fél évben nem volt idő senkit tanúként idézni, csak a feljelentést tévőt, aki minden okirati bizonyítékot a 2 éve megvalósított cselekményről már régen átadott. Ehhez új tény, adat már nem kapcsolható, maximum az, hogy a depóniák továbbra sem mozdultak el.
A múltat megmásítani különös hozzáértést igényelhet, de láttunk mi már csodálatosan zajló, “jogszerű” nyomozásokat eredménytelenül.

Kifizették, elszámoltak, el nem szállították, mindeközben a hatályos üzemeltetési engedély feltétele volt, hogy a depóniákat el kell szállítani, szabott határidőre. a létesítési engedély hatálya alatt ezt 2022. októberéig kellett volna elvégezni, de a kiadott Vízjogi üzemeltetési engedélyben új, jogerős és hatályos határidőként a 2023.12.31. volt kikötve.

De sikerült?

Az engedélyt kiadó Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál újabb eljárást ennek kapcsán nem kezdeményeztek. A Kormányhivatal közben minden erre vonatkozó bejelentést mondvacsinált, hamis érvekkel elutasít.

Annak ellenére, hogy dolga volna, de a FőniSpan mégis inkább az eget lehazudja, nem hogy a hatáskörét, vagy a jogkörét, így a hivatali visszaélés minden elemét megvalósítja.

A fenti közérdekű adatigénylésre adott válasz ellenére, a Kormányhivatal, mind az építéshatósági, mind a hulladékgazdálkodási körében a hatás-, és jogkörét letagadja, és nem is nevezi meg a hatás és jogkörrel rendelkező hatóságot, annak hivatalból sem továbbítja. Mintha nem vonatkozna rá az Ákr. (2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról)

Persze az ügyészségnek erre is van már bevált template-je, nehogy hivatali visszaélés gyanúja merülhessen fel, az alábbi menlevelet adja/adhatja a törvénysértő hivatalnokoknak.

“Senkit sem hagyunk az út szélén!”

Egeret szülnek-e a hegyek, vagy inkább hegyeket szültek?

A fenti okirati és tárgyi bizonyítékok ellenére az eljárás csak odáig jutott, hogy mindössze az egyéb érdekelt tanúkénti meghallgatását látta eddig szükségesnek a lelkes és felkészült, esküjét híven megtartó, pártatlan előadó. (Áldassék majd a neve egy későbbi posztban…) 

A tanúkénti meghallgatás után nyilvánvalóvá vált, hogy a nyomozás ténylegesen nem arra irányulhat, hogy a rendelkezésre bocsátott bizonyítékok hitelesek-e vagy sem. Megvalósult-e a hamis tartalmú okirat felhasználása vagy sem. A műszaki átadás átvétel domunetációja hamis tartalmú teljesítésigazolás-e, elvitték vagy sem a kifizetett földtömegeket, kifizették-e vagy sem?)

Az ügy előadója mintha nem is olvasta volna azt, nem  az ügyészi felhívásnak jár utána, hogy: “Amennyiben ugyanis igazolható az, hogy az önkormányzat részéről eljárt személy(ek) valótlan teljesítésigazolás alapján ténylegesen el nem végzett tereprendezési munkák (sic!) után fizettek összesen 31 228 200 Ft+ÁFA díjazást” 
Azaz kifizették vagy sem? Elszállították-e vagy sem? Leigazolták-e vagy sem!? Kik igazolták le? Miért? Kinek az érdekében?
 A nyomozást az elhangzottak  alapján, láthatóan mindössze arra az “esetleges jövőbeli ígéretre” kívánja szűkíteni a -látszólag a nyomozást ignoráló- előadó, hogy esetleg, netalántán, valamikor, a minden gyanú felett álló érintettek, esetleg elvinnék-e innen ezt a 4 hatalmas csúf depóniát?
Vagy legalább ígérjék már ezt meg a nyomozónak a telefonbeszélgetések során… Ezt többet nyomhat a latba, mint bármely okirati vagy tárgyi bizonyíték? Azért mert itt “komoly pályázati pénzről van szó, amit minden hatóság lelkesen támogat a maga lehetőségein belül”?
Ha mint várható és sikerül, egy/több érintett, és név szerint ismert elkövető személyt abba az irányba terelgetni, gyámolítani, befolyásolni, elérni náluk, sugallni nekik, “véletlenül”, hogy az/azok kijelentsék, hogy “mindössze csak ideiglenesen van ott a 4 depónia, és feltett szándékuk az hogy az onnan elszállításra kerüljön, valamikor, valahova, valakinek a költségén, valamilyen áron…
Akkor vélhetően, akár, netalántán, meglepő módon, a nyomozást ismét bűncselekmény hiányában fogja elleplezni a megszüntető határozat.
Annak ellenére, hogy a hulladékdepóniák itt a beruházónál vannak, a kifizetett pénz pedig a kivitelezőnél van, vagy másoknál?
Miközben a feljelentés nem egy jövőbeli, esetleges, alá nem támasztható eseményre vonatkozik, hanem az  már megtörtént, és okiratilag valamint 20 ezer tonna tárgyi bizonyítékkal van alátámasztva.
Továbbá 2 éve a hatóságok nem akarnak tudomást venni a nyilvánvaló más törvényszegésekről sem. Hulladékgazdálkodási engedély nélküli hulladéktárolás, építési engedély nélkül létrehozott építési engedélyköteles földépítmények esetében sem.
Ne legyen kétségünk!

Jó eséllyel benne van a pakliban, hogy a nyári meleg ellenére beizzítja a nyomozati szerv jeles reprezentánsa a  megszüntető határozatgyártó bullshit generátort, aminek az lesz/lehet az eredménye, hogy megkérdőjeleződik az elfogulatlan igazságszolgáltatásba és a nyomozás pártatlanságába vetett, eddig sem túl acélos bizalmunk.

Ez a sorsunk?

Dicsekvésnek ne lássék: az egész világon nincs annyi sikkasztó, mint ebben az ezeréves, szép magyar hazában.
Nem is város, amelyiknek nincs meg a maga külön sikkasztója, s már nem messze van az az idő, mikor a jövő Kriványjáért hét magyar város fog versenyezni.
Szóval az álladalmi és társadalmi élet egyik mezején sem értünk el olyan gyönyörű rekordot, mint a sikkasztás terén.
Mert így valóban úgy lesz, hogy a jövő térképén Magyarország helyén egy fehér folt lesz, ezzel a felírással:
“Ez Magyarország volt, de elsikkasztották…”
                                                                                      Debreczen 1899. május 17. Ady Endre

Folytatjuk, mert itt elsődlegesen környezetkárosítással és természetkárosítással járt az Uniós támogatás “felhasználása”, jelentsen ez utóbbi bármit…

Kommentelni itt tudsz: https://www.facebook.com/6792MasikOldal/posts/pfbid0g4Wb2sxyrhHytqEdA53DzNz23x1MdBFeL4DLtYAnAM5ChsDyZ2nuZrxBGiREr69Fl

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás