A rovat kizárólagos támogatója

Veszélyes hulladékot bárhol lehetne égetni?! Az államreform részeként átalakul az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítási terve szerint egy újfajta fogyasztási adó lesz bevezetve. A netadó mellett ez is sújtani fogja a lakosságot!

Tegnap 3 hulladékgazdálkodással kapcsolatos sajtóközleményt kaptunk. Kettőt a Hulladék Munkaszövetségtől, egyet a Földművelésügyi Minisztériumtól. Kezdjük ezzel:  

Az államreform részeként átalakul az OHÜ

Új struktúrában folytatja munkáját az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézménye. Az államreform második ütemének részeként az OHÜ szervezeti felépítése átalakul, az intézmény az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség felügyelete alá tartozik a jövőben. Az ügynökség vezetését október 31-től Dr. Wégner Krisztina új ügyvezető látja el. 
 


Veszélyes hulladékot bárhol lehetne égetni?!

Ez az új terv. Azt kevéssé lehet érteni, hogy ez hogy jön össze az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) továbbfejlesztésével…

Egy uniós pályázat keretében újul meg az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer, amely 2015 januárjától lép működésbe. Évtizedek óta mondjuk, írjuk, hogy nincsenek megbízható hulladékos adatok, s ezt évtizedek óta elismerik az illetékesek. A probléma nyilván a korrekt adatszolgáltatásból ered, másodlagosan viszont számít, hogy ezek az adatok milyen formában, hogyan kerülnek összesítésre, hogy lesz belőlük országosan, regionálisan stb. értelmezhető statisztika, hogyan vannak összekötve a szakhatósági, engedélyezési rendszerek.  A Humusz támogatja, sőt, elengedhetetlennek tartja a nyilvántartási rendszer fejlesztését. Amivel nem tudunk egyetérteni, az az, hogy az a javasolt jogszabályi módosítások egyike sem foglalkozik az adatok nyilvánosságával. A jogalkotók úgy tervezik elindítani az egész rendszert, miközben a környezeti adatok a környezetvédelemről szóló törvény értelmében közérdekű adatnak számítanak, hogy arról majd később a Kormány rendeletben határoz.

hulladékégetőhulladékégetőNem kérdés, hogy a hulladék keletkezésétől kezdve szükséges annak teljes körű dokumentációja, azonban szükség van egy a már keletkezett hulladékokról és kezelésükről készülő regiszterre is: gondolunk a bejelentett, illegálisan lerakott hulladékokra, a történelmi hulladékokra, a felhagyott, de nem rekultivált lerakók eseteire.  Nos, az OKIR megújulásához módosítani kell értelemszerűen rendeleteket, törvényt, amely az adatszolgáltatások mikéntjéről rendelkezik.

A veszélyes hulladékok égetéséről

És most jön a feketeleves: ennek a módosítási csomagnak a „leple” alatt jelent meg a hulladéktörvény olyan aprónak tűnő módosítási terve, amelynek tartalmilag semmi köze az OKIR-hoz, ti. hogy törlik a törvényből azt a mondatot, amely azt tartalmazza, hogy veszélyes hulladékot csak veszélyeshulladék-égetőben lehet ártalmatlanítani.

 

Mit gondol erről a Humusz?

A Ht. 15.§ (4) bekezdésének módosítása, amely szerint a veszélyes hulladékot nem lenne kötelező veszélyeshullladék-égetőben ártalmatlanítani beláthatatlan következményekkel járna. A javaslat számos ponton problémás:

• Ellentmond a hulladékmegelőzési célok egyikének, a veszélyesanyag-tartalom csökkentésének, ugyanis így a keletkező végtermék, salakanyag is veszélyessé válik.

• Makrogazdasági szempontból sem értelmezhető, hogy az egyébként is kapacitásfelesleggel bíró, sok százmilliós beruházással megépített veszélyeshulladék-égetők mellett miért van szükség olyan jogszabály-módosításra, amely ezektől elterelné a hulladékot.

• A Ht 56. § (1) bekezdése szerint: „Veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet.” Ez az jelenti tehát, hogy a lakosságnak, gazdálkodóknak külön kell gyűjteni mindazt a veszélyes hulladékot, amelyet azután a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szolgáltató mégis vegyít. Szemléletformálás szempontjából ez komoly károkat fog okozni, a teljes elkülönített gyűjtési rendszerbe vetett – egyébként sem túlzó – bizalmat meg fogja rendíteni.

• A hulladékégetésről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet világosan meghatározza, hogy a veszélyes hulladékot hogyan lehet ártalmatlanítani. A tervezett módosítás ütközik a rendelettel, kivéve egy esetet: ha az előírt műszaki paramétereket (tartózkodási idő, hőmérséklet) pont ugyanúgy biztosítja bármely égető, amely ezentúl veszélyes hulladékot fogad be. Ez esetben viszont értelmetlen a mondat hatályon kívül helyezése a Ht-ben. Ha a veszélyes hulladékok égetésére vonatkozó műszaki előírásokat nem tartják be, különösen a tartózkodási időt és az égetés során elérendő hőmérsékletet, akkor a környezeti és egészségügyi kockázatok fognak növekedni. Ez azonban a Ht. 56. § (5) bekezdésével fog ütközni, amely szerint: „A veszélyes hulladék keverése és hígítása hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére akkor engedélyezhető, ha b) a keverés vagy a hígítás eredményeként a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkennek vagy nem növekednek”.

• A javaslat a hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel sincs összhangban, amely a 2.1.2.2.d. fejezetében kimondja, hogy „a hulladékégetés nem egyeztethető össze a hulladékgazdálkodás céljaival (megelőzés, hasznosítási arányok növelése).” Világosan látszik, hogy a javasolt intézkedés éppen a hulladékégetést könnyíti meg.


Újfajta áfa jön?

A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosítási terve szerint egy újfajta fogyasztási adó lesz bevezetve. A netadó mellett ez is sújtani fogja a lakosságot!  Íme, a Humusz álláspontja!

A környezetvédelmi termékdíj célja a törvény értelmében, hogy „hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését”.

A Humusz Szövetség a környezetvédelmi termékdíj eredeti céljával, a környezetvédelmet, a takarékos szemléletet elősegítő forrás teremtésével egyetért. A jelenlegi tervezet azonban alapjaiban elszakad a környezetvédelem témakörétől. Egyfelől az újonnan bevont termékkategóriák kiválasztásának szempontjai között logikusan végigvezetett környezeti indok nem fedezhető fel, amely alátámasztaná, hogy miért éppen ezek a kategóriák kerülnek bevonásra. Javasoljuk ezek pontos indoklását közzétenni a nyilvános kommunikációban is. Ez alól az E+E termékek kivételek egyedül, amelynél a készítők a WEEE-re utalnak.

Különösen károsnak tartjuk, hogy a tervezet az új kategóriákon belül semmiféle mentességet nem ad, distinkciót nem tesz a környezetbarát termékek/alapanyagok irányába, amely egyébként a termékdíj környezetvédelmi jellegét, a környezettudatos fogyasztást segítené elő. Az egységesített tehervállalás méltánytalan és versenyt torzító azokkal a gyártókkal szemben, amelyek működésükben, termékeikben többletberuházásokat eszközölve törekszenek a környezetkímélő alapanyagok, technológiák alkalmazására.

humusz_akcio01.jpghumusz akció annóAz egyéb vegyi áru és az irodai papírok esetében különösen jellemző, hogy ma már hazánkban is kaphatók környezetbarát alternatívák. Az egyéb vegyi áru esetében javasoljuk, hogy a nemzetközi környezetbarát minősítési előírások figyelembevételével (pl. környezetbarát védjegy előírásai) a jogalkotók állapítsák meg azon paramétereket, amelyek ténylegesen eldöntik, hogy milyen környezetterhelést okoz egy termék. Ezek közül ugyanis csupán egy a felületaktív anyag.

Az irodai papírok esetében az újrahasznosított alapanyagból készültekre mentességet javaslunk biztosítani, hiszen azok környezeti terhelése jóval alacsonyabb, mint a hagyományos úton készült író, fénymásoló és nyomtató papíroké. Az E+E termékeknél szintén kézenfekvő a termékdíj-tétel megállapításakor figyelembe venni, hogy az rendelkezik-e környezetbarát minősítéssel. Utóbbi esetben ugyanis feltétel a tartós használat és a javíthatóság, amely csökkenti a környezeti terhet, és az annak felszámolásához szükséges állami költségeket.

 

Az E+E nagygépek esetében szükségszerűnek látjuk, hogy a terv készítői tegyenek különbség a termékdíj-tételek megállapítása során az alapvető szükségleti cikkek (pl. hűtőgép, kazán), és luxustermékek (pl. mosogatógép, napozóágy) között. Úgy véljük, hogy miután az előbbi kategória miatt a fogyasztást széles körben, a lakosság teljes spektrumát terhelni fogja a termékdíj, ezért a szociális szempontok figyelembevétele elvárható.

Az egyéb műanyag áru kategóriában a művirágokra kivetendő díjat valóban indokoltnak tartjuk, bár véleményünk szerint ez a konkrét hulladékáram elhanyagolható mértékű. Nem világos, hogy miért e termékkategória került a Kdtv. hatálya alá.  Az érvelés, amely szerint a Kdtv. hatályának kiterjesztésével a döntéshozók a környezetvédelmi feladatokra teremtenek forrásokat nem állja meg a helyét, ti. a bevétel az állami költségvetést általánosságban gazdagítja, mindössze nagyságrendileg a negyedét fordítják az OHÜ és a hasznosítási rendszer működtetésére.

E törvény nem valósítja meg a termékdíj eredeti célját, a gyártói felelősség érvényesítését azáltal, hogy nem logikusan követhető környezeti szempontokat mérlegelve (akár életciklus elemzésekkel alátámasztva) vonja be az új kategóriákat. A gyártók, forgalmazók által befizetendő termékdíj háromnegyede egyáltalán nem szolgál környezetvédelmi célokat, ellentétben a Kdtv.-ben foglalt céllal.

A környezetvédelmi termékdíj valójában egy általános fogyasztási adóvá alakult, amely elveszti környezetvédelmi jellegét, és a fogyasztást innentől kezdve általánosságban terheli, tetszőlegessé téve a bevonandó termékek körét.

A Humusz Szövetségről:

A Humusz Szövetség 19 éve dolgozik azon, hogy a fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon, és ehhez rendelkezésre álljon az ehhez szükséges ismeret. Fő feladatunknak tekintjük a hulladék csökkentését, a keletkezés megelőzését.
Érdekérvényesítő munkája során állandó kapcsolatot tart a hulladékos téma érintettjeivel, részt vesz a szakpolitikai egyeztetésekben, véleményez jogszabályokat, stratégiákat, és önkormányzatok számára ún. nulla stratégiák kidolgozásával is foglalkozik. 2013 óta tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, azon belül a Hulladékpolitikai Bizottságnak. Tagja a Környezetbarát Termék Értékelő és Minősítő Bizottságnak, továbbá a Környezetvédelmi Szervezetek Országos Találkozója keretében az időközi munkát ellátó Koordinációs Tanácsnak.
Jelentős európai és nemzetközi lobbiszervezetek tagja, úm. a European Environmental Bureau, az újrahasználati központokat tömörítő RREUSE hálózatnak, a hulladékégetés-ellenes Global Action for Incinerator Alternatives, a Zero Waste Europe és a Zero Waste International Alliance nevű nem kormányzati szervezeteknek.

A szervezet a Nulla Hulladék Hálózat nevű országos, több mint 50 helyi civil szervezetből álló szövetséget működteti. A Humusz lassan két évtizede indította el környezeti nevelési programját, amelynek keretében több ezer gyerek számára tartott már foglalkozásokat. Munkájában az egyetemisták képzése mellett hangsúlyos a felnőttképzés is: 7 éve tart akkreditált pedagógusképzést szakemberek számára. Központi budapesti irodájában lakossági tanácsadással, felnőtteknek szóló előadásokkal, cserebere börzékkel, bevásárlókörrel segíti a hozzá csatlakozó pártoló tagokat. A Humusz Házban könyvcserélde, farmergyűjtő pont, és közösségi komposztáló is rendelkezésre áll.
Online adatbázisai is népszerűek, úgymint a javítóműhelyek, a visszaváltható italos csomagolások, az újrapapírok és a hulladékátvevő-helyek adatbázisa.

További információ:
Graczka Sylvia elnök
Humusz Szövetség
tel: +36 1 386-2648
graczek@humusz.hu

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek